LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tháng Tám 23, 2018 3:59 chiều

1190-Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật 3313_Thong_tu_Lien_tich_42Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 3357_37.2012.TTLT.BLĐTBXH.BYT.BTC.BGDĐTquy định xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 3358_28ND quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật Giao duc khuyet tat